Kanaga

Privacy Verklaring 

Vanaf 25 mei 2018 zijn de nieuwe richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden, waardoor nu in de gehele Europese Unie (EU) dezelfde privacy wetgeving geldt. 

Wij willen je langs deze weg laten weten hoe wij omgaan met cliëntgegevens en waar we ze voor gebruiken. 

Belangrijk is dat wij aantoonbaar moeten maken dat wij je toestemming hebben om deze gegevens te verzamelen. Deze toestemming kan je ons geven bij het maken van een afspraak of tijdens het eerste consult, door het ondertekenen van een toestemmingsformulier. 

De gegevens die wij verzamelen betreffen je naam, je adres en woonplaats, je geboortedatum, je telefoonnummer en je E-mailadres. 

Naast therapeutische behandelingen bieden wij incidenteel ook lezingen workshops en cursussen aan, daarom vragen we je toestemming om je op de hoogte te houden over deze aanvullende activiteiten. 

Omdat onze diensten bij vrijwel alle zorgverzekeraars, vanaf een aanvullende verzekeringspolis, voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen en wij deze gegevens op onze factuur aan jou moeten vermelden, verzamelen wij ook de naam van je zorgverzekeraar, de vervaldatum van de verzekering en je polisnummer. 

Dan zijn er nog gegevens die betrekking hebben op je klachten, op je psychische- en fysieke omstandigheden, op de achtergrond hiervan en op je hulpvraag. Soms is er sprake van door jou meegebrachte medische onderzoeken of eerder afgenomen bloedtesten. Ook vragen we, indien dat van toepassing is, naar de naam van de doorverwijzende behandelaar en diens reden om je naar ons door te verwijzen. 

Vrijwel altijd vragen we naar medicijn- dan wel supplementen gebruik. We gaan nooit op de stoel van een arts of specialist zitten maar deze informatie is nodig in verband met mogelijke contra-indicaties. 

We vragen ook naar eerder genomen stappen om tot genezing te komen. 

Alle gegevens die we zodoende van je verzamelen zijn nodig om te begrijpen wat er aan de hand is en hoe we je op de beste manier van dienst kunnen zijn. Dit brengen we samen in een behandelplan en dat bespreken we met je. Als je het met dit plan eens bent, starten we de behandeling. Als we onvoldoende informatie hebben, kunnen we niet tot een plan komen en dan kunnen we helaas dus ook niet tot behandeling overgaan. 

Alle informatie die betrekking heeft op je behandelingen en die voornamelijk wordt verzameld tijdens het eerste consult en aangevuld met gegevens na volgende consulten, nemen we op in een individueel digitaal cliëntendossier, dat niet voor derden toegankelijk is en deugdelijk door wachtwoorden is beveiligd. 

Alle administratieve informatie, die betrekking heeft op facturatie en boekhouding, wordt separaat gevoerd en is degelijk door wachtwoorden beveiligd. 

Deze twee digitale systemen communiceren op geen enkele wijze met elkaar en wisselen geen gegevens met elkaar uit. Ook hier wordt geen informatie met derden gedeeld, tenzij dat wettelijk verplicht is. 

Alle informatie die we van je verzamelen, gebruiken we alleen voor intern gebruik, wij delen geen informatie met derden en daar zijn we heel strikt in. Als een andere partij, bijvoorbeeld een doorverwijzer, een bedrijfsarts of een uitkeringsinstantie om informatie vraagt, zal die pas worden verstrekt na uitdrukkelijke toestemming van jezelf. 

Je hebt er recht op de over jou verzamelde persoonsgegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen of te rectificeren en als je daar aanleiding toe ziet, heb je het recht om minder gegevens te laten gebruiken voor verwerking. Je hebt te allen tijde het recht om je eerder gegeven toestemming om je gegevens te gebruiken in te trekken. 

Ook heb je recht op dataportabiliteit, dat wil zeggen dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens door ons over te laten dragen aan derden. Bijvoorbeeld een andere therapeut of behandelaar. 

Dat doen we binnen een termijn van 14 werkdagen, na uitdrukkelijke en schriftelijke opdracht van jezelf. 

Je behandelgegevens worden door ons bewaard gedurende vijf jaar na je laatste consult of bestelling. Daarna ben je natuurlijk altijd weer welkom maar dan hebben we geen voorgaande gegevens meer van je, die zullen we opnieuw aanmaken. 

Mocht je, bijvoorbeeld aan het einde van een behandeling of nadat we je informatie op jouw verzoek aan een derde hebben overgedragen, liever niet in ons bestand blijven staan, dan verwijderen we je binnen 14 werkdagen, na je schriftelijke verzoek daartoe. Je administratieve gegevens blijven, conform de wettelijk verplichte bewaartermijn, zeven jaar bewaard. Je hebt recht op duidelijke informatie over wat er door ons met je persoonsgegevens wordt gedaan en die informatie hebben we in deze privacyverklaring gegeven. 

Ben je toch nog niet helemaal gerustgesteld of heb je reden om aan te nemen dat je gegevens worden gebruikt op een andere manier dan in deze verklaring is aangegeven, deel dit dan met ons, bij voorkeur via e-mail, zodat wij degelijk en deugdelijk op je bezorgdheid kunnen ingaan.